Обжалване на електронен фиш


     Настоящата статия цели да запознае гражданите с правата им, когато им бъде връчен електронен фиш, чрез който съответните поделения на МВР налагат парична глоба за превишена скорос...


Защита срещу "Топлофикация София" ЕАД или "Софийска вода" АД


В последните години „Топлофикация София“ ЕАД и „Софийска вода“ АД са сред най-големите инициатори на съдебни производства в Софийски районен съд.

Настоящото изложение цел...


Защита на собствеността- ревандикационен иск


Законодателят дава защита на собствеността и свързаните с нея правомощия, както и на ограничените вещни права. Съгласно чл. 17, ал. 1 от Конституция на Република България „правото на со...


Кога трудовият договор може да бъде изменен едностранно?


Правото на труд е сред основните права на гражданите, уредено в чл. 48 от Конституцията на Република България. Държавата се грижи за създаване на условия за осъществяване на това прав...


Интересът на детето като критерий за предоставяне упражняване на родителските права


Родителят има право и задължение да се грижи за физическото, умственото, нравственото и социалното развитие на детето, за неговото образование и за неговите лични и им...


Софтуерът като обект на авторското право

Нормативната уредба на авторските права върху компютърни програми е ограничена, като приложими са Закон за авторското право и сродните му права (наричано за краткост в изложението „ЗАПСП“) и...


Авторство върху софтуер, създаден по трудово правоотношение


Нормативната уредба на авторските права върху компютърни програми е ограничена, като приложими са Закон за авторското право и сродните му права (наричано за краткост в изложението „ЗАП...


Фази на съдебната делба


      Съдебната делба представлява особено исково конститутивно производство, уредено в глава XXIX от Гражданския процесуален кодекс. В много случаи тя заместв...


Особености на съдебната делба

     Настоящата статия цели да ви запознае с особеностите на производството по съдебна делба.

     Често съсобствениците не усп...


Особености при избор на търговска марка. Правно положение с оглед наличие на регистрация


     Търговската марка е комплексен и специфичен обект на правото. Най-общо марката е знак, който отличава стоките и/или услугите на едно лице от тези на други лица и може да бъде пре...


Как се определя размерът на обезщетение за неимуществени вреди при злополука?


Всеки човек, увлечен в своето ежедневие, може да претърпи зпополука. Понякога инцидентите са нелепи и неочаквани. Taкива могат да настъпят при внезапно подхлъзване на заледен участък, п...


Лизинг. Разлика между финансов и оперативен лизинг


Лизингът е особен вид търговска сделка. Често в своето ежедневие, поради недостатъчна осведоменост, потребителите на финансови услуги я определят като „продажба на изплащане“, което вод...


Развод по исков ред


Когато бракът между двама съпрузи е дълбоко и непоправимо разстроен и един от двамата не е съгласен брачната връзка да се прекъсне по взаимно съгласие, то тогава единственият вариант е ...


Кой има право на обезщетение при ПТП?


България е сред държавите в Европа с най-голям брой пътнотранспортни произшествия (ПТП) на глава от населението. Настоящата статия цели да внесе яснота относно лицата, които имат право ...


Развод по взаимно съгласие


Разводът по взаимно съгласие е най-достъпният способ за прекратяване на брачната връзка между двама съпрузи. Това е така, защото продължителността на съдебния процес е значително по-кра...