Свикване на Общо събрание при бездействие от страна на управителя

article-image


Законът за управление на етажната собственост /ЗУЕС/ обхваща редица правоотношения, в това число наследствени, облигационни, административни и други. Близо 70 % от домакинствата в България попадат в обхвата на ЗУЕС.

Често избраните от Етажната собственост домоуправители злоупотребяват с гласуваното им доверие, като не предоставят финансови отчети, укриват средства или предприемат действия, които не са гласувани от членовете на Етажната собственост по предвидения за това ред.

Когато недобросъвестният домоуправител загуби гласуваното му доверие, се случва последният да проточи насрочване на Общо събрание, на което да се поставят на дневен ред неизгодни за него въпроси, като да се предостави отчет или да гласува неговата сменя и др. Така на практика се удължава неговия мандат, като той продължава да изпълнява своите функции.

Законът за управление на етажната собственост регламентира алтернативни начини за свикване на Общо събрание, които се прилагат именно когато домоуправители трайно отказват да организират ОС.

Свикване на ОС по искане на собствениците

Чл. 12, ал. 2 от ЗУЕС гласи, че „Общото събрание може да се свика и по писмено искане на собственици, които имат най-малко 20 на сто идеални части от общите части на сградата.“ Характерно за тази хипотеза е, че е нужно да се изпрати нарочно искане до домоуправителя. Това волеизявление следва задължително да бъде подписано от собственици на самостоятелни обекти, които притежават поне 20 % от идеални части от общите части на сградата. Искането трябва да съдържа и конкретен дневен ред, а управителят е длъжен да свика събрание по този дневен ред, който подателите са посочили.

След получаване на официалното искане управителят е длъжен в 10-дневен срок да свика събрание, като законът му вменява задължение дневният ред да бъде възпроизведен, така както е посочен от собствениците.

Когато не последва свикване на общо събрание в срок, общото събрание може да се свиква от собствениците, отправили първоначално искане.

Спазвайки тази процедура, членовете на Етажната собственост гарантират законосъобразността на предстоящото събрание, респективно ще могат да вземат легитимни решения.

Свикване на ОС от Контролен съвет.

Друга алтернатива е събрание да се свика от Контролния съвет на ЕС, ако е избран такъв.

Свикване от собственик.

Всеки собственик има право да свика сам ОС, ако е минала повече от една календарна година от последно проведеното събрание.

В случай че имате нужда от съдействие за свикване на общо събрание при хипотеза, в която настоящия ви домоуправител трайно бездейства, може да се обърнете към нас.

author-image

адв. Борислав Караколев

адв. Караколев завършва специалност "Право" в Юридически факултет на Софийски университет "Св. Климент Охридски". По време на своето следване натрупва опит в областта на изпълнителното производство, търговско и банково право. През 2017 г. се вписва в Софийска адвокатска колегия. Занимава се активно със семейно, вещно и облигационно право.