5 ОСНОВНИ ГРЕШКИ ПРИ СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР

article-image


В статията ще ви запознаем какви са грешките, които най-често се допускат при договаряне. Случаите са извлечени от практиката ни и целят да ви предпазят от договаряне на условия, които не защитават интересите ви.


1. НЕ УГОВАРЯТЕ ПРЕДВАРИТЕЛНО УСЛОВИЯТА

Една от най-често срещаните грешки е липсата на предварително събрана информация относно волите на страните. При сключване на договор страните рядко пропускат да уговорят какъв е видът и обемът на услугата или стоката, както и цената. Затова, когато постигнат съгласие по тези въпроси, често преминават директно към подписване на договор. При сключването му обаче се установява несъгласие по множество предварително неуредени въпроси, като например: периоди и срокове на изпълнение, количество и качеството на стоките, неустойки, начин на прекратяване, удостоверяване изпълнението, юрисдикция и др.

2. РАБОТИТЕ ПО ДОГОВОР, ВМЕСТО ДОГОВОРЪТ ДА РАБОТИ ЗА ВАС

Случвало ли ви се е да разпишете договор, който обаче не е съобразен с метода ви на работа? Винаги, когато е възможно, е добре да нагодите условията на договора на начина ви на работа. Така ще намалите риска от неправилно изпълнение. От една страна, договарянето се извършва по-скоро на управленско, а изпълнението - на техническо-оперативно ниво. От друга страна, процесът от сключване на съглашение до неговото изпълнение включва множество етапи. Същевременно в практиката се установява тенденция да не се оформят всички съпътстващи документи, които доказват изпълнението. Колкото повече са те като брой, толкова по-вероятно е да не се оформят коректно. Неслучайно, колкото по-голяма е корпорацията, толкова по-малко е склонна на корекции по договорите. Препоръчваме, по възможност, да се избират най-оптимизираните уговорки в договора. Примерно, вместо приемо-предавателен протокол, че услугата е приета без забележки, може да се въведе презумпция за приемане без забележки, ако в 3-дневен срок от получаване, не постъпят възражения по повод предоставената престация /услуга и др./

3. ПОДЦЕНЯВАТЕ ПРИЛОЖЕНИЯТА КЪМ ДОГОВОРА

Приложенията на договора може и най-често съдържат съществени уговорки, които се отнасят до предмета на договора, ценообразуване и др. Предметът на договора е неговото „сърце“ и ако в договора общо се препраща към „Приложение №...“, обърнете му внимание, не по-малко от това на самия договор. Ако то е неясно, непълно или не съвпада с уговорката, настоявайте за редакция. Сходен е случаят и когато е налице индивидуален договор, който препраща към общи условия. При наличие на клаузи в общите условия, с които не сте съгласни, уговорете друго в индивидуалния. Разпоредбите от индивидуалният договор ще дерогират /изместят/ тези по Общите условия.

4. НЕ ПОЗНАВАТЕ ЗАКОНА

Разбира се, когато не сте юрист, по общо правило рядко сте запознати със закона. Кога може да възникне проблем? Когато договорът не съдържа пълната уредба на отношенията ви с другата страна или те са уредени в противовес на повелителни норми на закона. Един от случаите е, когато липсва изрична уговорка в договора. Законът може да разрешава хипотезата повелително или под условие „ако не е уговорено друго, счита се, че...“. Липсата на уговорка или общото препращане към закона може да бъде опасно за вашите интереси, ако не сте се запознали предварително със съдържанието на приложимия закон. Не знаете какво не знаете, следователно не знаете какво договоряте. Ако конкретна клауза може да е обект на спор, но уредбата й в закона устройва вашия съконтрахент, той няма да рискува интереса си, като насочи вниманието ви към нея чрез вписване в договора. Друг е случаят, когато е уговорена клауза, която противоречи на повелителна разпоредба на закон, тогава тя се счита неписана, а за вас може да е водеща уговорка да разпишете договора. Много от тези разпоредби се вписват с цел психологически да въздействат на договарящата страна, която счита, че интересът й е защитен, без да имат юридическа стойност.

5. НЕ ПРЕДВИЖДАТЕ ОБСТАНОВКАТА

При договаряне следва да сте информирани относно външни фактори, които могат да рефлектират върху изпълнението на договора: инфлационни, законодателни, стопански, политически и др. Освен това, ако сте търговец, законът има по-завишени изисквания към вас и ви вменява повишена отговорност при обективно утежнени условия, ако не сте предвидили клаузи в договора, които отчитат евентуални промени. Примерно, последната година цените на строителните материали рязко се повишиха. Да приемем, че в периода сте сключили договори за СМР с фиксирани количествено-стойностни сметки в тях, които са изчислени преди повишаване на цените. За да защитите интереса си, е препоръчително да добавите клауза за изменение на възнаграждението ви по договора при евентуално повишаване на цените на материалите. Може и да предвидите разпоредба за по-голямо авансово плащане, с което да закупите предварително материала, който има опасност да стане още по-скъп. Така ще може да си осигурите добра печалба, независимо от обстановката. Друг пример: налице е договор между търговци, сключен непосредствено преди обявяване на извънредното положение в България. Едната страна забавя изпълнението по договора, но е убедена, че е защитена, като се позовава на непреодолима сила. Същевременно не съобразява условията, при които е сключила договора, както и че пандемията е известна месеци преди обявяване на извънредното положение. Вследствие от това при спор по съдебен ред, съдът би могъл да приеме, че договорът е сключен в условия на пандемия и че страната не може да се позове на непреодолима сила по повод пандемията, защото това са обичайните и предвидими условия, при които е сключен договорът.

В случай че ви предстои подписване на договор, за който не може да си позволите допускане на грешка, можете да се обърнете за съдействие към екипа на адвокатска кантора „Караколеви и партньори“

author-image

адв. Кристина Караколева

адв. Кристина Караколева завършва специалност "Право" в Юридически факултет на Софийски университет "Св. Климент Охридски". От 2011 г. до 2019 г. работи в адвокатско дружество, където придобива опит в гражданско, арбитражно и изпълнително производство. Понастоящем специализира в областта на търговско, гражданско и облигационно право.