Изплащане на компенсации 60/40 за запазване на заетостта – критерии и процедури

article-image


Правителството прие Постановление за определяне на условията и реда за изплащане на компенсации на засегнатите от извънредното положение предприятия. Целта е запазване на заетостта на работниците и служителите в условията на пандемия.

„Компенсации“ са суми за трудови възнаграждения, които се изплащат на работодатели за запазване на заетостта на работници и служители при преустановяване на работата на предприятието, на част от предприятието или на отделни работници и служители или при въвеждане на непълно работно време поради обявено извънредно положение.

Размерът на компенсацията е 60 на сто от осигурителния доход за месец януари 2020 г. за всяко лице, за което е приложен режима за преустановяване на работа или е установено непълно работно време. Във втория случай компенсацията се изплаща пропорционално на неотработеното време, но за не повече от четири часа.

Кой може да кандидатства?

1. Работодател, който поради обявено извънредно положение, въз основа на заповед на държавен орган, е преустановил работата на предприятието, на част от предприятието или на отделни работници и служители. Компенсациите ще се изплащат, когато работата е преустановена за целия период или за част от периода на извънредното положение, но за не повече от 3 месеца компенсации за работници и служители, осигурени в икономическите дейности, посочени в приложението към постановлението (търговия на дребно с предвидени изключения, хотелиерство, ресторантьорство, туристически агенции, дейности в областта на културата и др., за които можете да направите справка по приложение № 1 към Постановлението).

2. Работодатели от други икономически сектори също ще могат да получат компенсации, когато със своя заповед са преустановили работа или са въвели непълно работно време във връзка с извънредното положение. Те ще имат право да получат средства, когато могат да удостоверят намаление на приходите от продажби с не по-малко от 20 % през съответния период, посочен в постановлението. За изплащане на компенсации могат да кандидатстват работодатели от всички сектори от Класификацията на икономическите дейности (КИД-2008), с изключение на секторите А, К, О, Р, Q, T и U (Селско, горско и рибно стопанство, Финансови и застрахователни дейности, Държавно управление, Образование, Хуманно здравеопазване и социална работа, Дейности на домакинства като работодатели, недиференцирани дейности на домакинства по производство на стоки и услуги за собствено потребление, Дейности на екстериториални организации и служби).

Допълнителни условия:

Работодателите по т.1 и т. 2 трябва допълнително да отговарят на следните критерии:

- да са местни физически или юридически лица, както и чуждестранни юридически лица, които осъществяват стопанска дейност в Република България;

- нямат задължения за данъци и задължителни осигурителни вноски, които са установени с влязъл в сила акт на компетентен орган, и за които работодателят не е предприел действия за разсрочване, отсрочване или обезпечение;

- не са обявени в несъстоятелност или не се намират в производство по несъстоятелност или ликвидация;

- запазят заетостта на работниците и служителите, за които са получили компенсация, за период, не по-малък от периода, за който са изплатени компенсациите;

- през периода, за който им се изплащат компенсации не прекратят трудови договори на работници и служители на основание чл. 328, ал. 1, т. 2, 3 и 4 от Кодекса на труда (при закриване на част от предприятието или съкращаване на щата; при намаляване на обема на работата; при спиране на работа за повече от 15 работни дни)

- нямат установено с влязло в сила наказателно постановление или съдебно решение за установено нарушение на трудовото законодателство през период от 6 месеца преди издаването на заповедта за преустановяване на работа.

Компенсации не се изплащат за работници или служители, които:

1. не са били в трудово правоотношение с работодателя преди датата на обявяване на извънредното положение;

2. които ползват отпуск за временна неработоспособност, за бременност и раждане, при осиновяване на дете до 5-годишна възраст или отглеждане на дете до 2-годишна възраст;

3. работодателят получава финансиране за възнаграждения и осигурителни вноски от държавния бюджет, със средства от Европейските структурни и инвестиционни фондове или други публични средства.

Процедура:

Заявленията за изплащане на средствата се подават в дирекция „Бюро по труда“ по месторабота. Те могат да се подадат хартиен носител, по електронен път или с препоръчано писмо с обратна разписка чрез лицензиран пощенски оператор.
Към заявлението се прилагат документи, необходими за определяне на размера на компенсациите:
1. заверено копие на заповедта на работодателя за преустановяване на работа по чл. 120в от Кодекса на труда или на заповедта за установяване на непълно работно време по чл. 138 а, ал. 2 от Кодекса на труда;
2. декларация за обстоятелствата по чл. 2, ал. 1, т. 5 и 6 от Постановлението;
3. декларация от работодателя и документи, удостоверяващи намаляване на приходите от продажби по чл. 2, ал. 2 - за работодателите по чл. 1, ал. 2 и 3 от Постановлението;
4. списък на работниците и служителите, за които се подава заявление за изплащане на компенсации по реда на постановлението, съдържащ данни за лицата - трите имена, ЕГН или личен номер, личен номер на чужденец, служебен номер от Националната агенция за приходите, а за работниците и служителите по чл. 1, ал. 3 - продължителността на установеното непълно работно време;
5. декларация, съдържаща данни за платежна сметка на работодателя, обозначена с Международен номер на банкова сметка (International Bank Account Number - IBAN), водена от доставчик на платежни услуги, лицензиран от Българската народна банка, или от клон на доставчик на платежни услуги, осъществяващ дейност на територията на страната.

Срок за произнасяне по искането: до 7 работни дни.

Комисията отразява в протокол съответствието или несъответствието на работодателя с критериите за изплащане на компенсации, за което уведомява лицето, подало заявлението в срок до 2 работни дни от датата на съставянето на протокола.

Когато работодателят отговаря на критериите, информацията се изпраща от Агенцията по заетостта по електронен път на Националния осигурителен институт, който изплаща средствата.