Цени на нашите услуги

Цените на юридическите услуги се определят съобразно правната и фактическа сложност на всеки отделен случай, както и от обема на възложената работа. Стремим се да постигнем взаимно приемлив размер на адвокатския хонорар, като предлагаме и възможности за абонаментно обслужване. Следва да отбележим, че цените на адвокатските услуги не могат да бъдат в размер по-нисък от определения в НАРЕДБА № 1 ОТ 9 ЮЛИ 2004 Г. ЗА МИНИМАЛНИТЕ РАЗМЕРИ НА АДВОКАТСКИТЕ ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ

Цялата наредба може да прочетете тук.

Абонаментно обслужване

За улеснение на клиентите ни, с оглед цялостната им дейност, предлагаме сключване на договор за абонаментно правно обслужване. Абонаментното правно обслужване е форма на обслужване, при която за определен период от време се предоставят всички необходими за нормалното функциониране дейността на клиента правни услуги, включително решаване на неговите внезапно възникнали правни проблеми. В абонамента са включени всички услуги, подробно описани в сайта на кантората.

Абонаментното обслужване осигурява спокойствие и сигурност на клиентите ни, които разчитат, че възникналите проблеми ще бъдат разрешени от специалист, който познава дейността на дружеството в детайли. Срещу заплащане на месечна абонаментна такса за предварително уговорен обем правни услуги и намалено допълнително заплащане на извършените над този лимит правни услуги, клиентите получават специално внимание и неотложно юридическо обслужване. Този подход ни помага да предоставим навременна и компетентна правна помощ на разумни цени.

Предимствата на абонаментното обслужване относно комплексът от правни услуги са: постоянно и неотложно правно обслужване на клиента, изцяло съобразено с нуждите му и възникналите проблеми при упражняване на дейността му; изграждане на цялостна и дългосрочна правна концепция за неговото развитие и за оптимизиране на дейността му; оптимална правна защита и съдействие, предвид специфичните особености на извършваните от него дейности; решения, съобразени с индивидуалните особеностите и спецификата на извършваната дейност; готовност за максимално бързо и оптимално решение на всички въпроси.

Абонаментното обслужване има и финансови преимущества: фиксирана месечна такса за определен обем правни услуги; намалени разходи за правни услуги, извършвани от квалифициран адвокат, който е запознат с цялостната дейност на клиента; спестени разходи за юридически персонал.

Абонаментните такси се определят от обема на предоставените правни услуги и сложността на извършваните дейности. Договореното възнаграждение за всеки отделен клиент се определя индивидуално съобразно нуждите на клиента и спецификата на извършената от него дейност.

При договора за абонамент се предоставят задължително на клиента месечен доклад относно разходваните средства, извършените услуги, включения в абонамента и услугите извън абонамента, както и справка в писмен вид за водените дела и тяхното развитие.