НЕДВИЖИМИ ИМОТИ

Осъществяваме процесуално представителство при спорове, възникнали по повод вещни, облигационни, наследствени и други права върху недвижими имоти, включително производства по обявяване на предварителен договор в окончателен, както и делбени производства. Предоставяме извънсъдебна и съдебна защита, като:

Изготвяме правни анализи относно решения във връзка с управлението на собствеността; наемни отношения; актуален статут на недвижими имоти; валидността на вещните права и наличието на тежести и права на трети лица върху недвижимите имоти, заведени дела, реституционни претенции.

Предлагаме помощ на клиентите си при подготовка и сключване на сделки с недвижими имоти, като участваме в преговори и изготвяме предварителни договори и проекти на нотариални актове, съдействаме за сдобиване с разрешителни и други книжа.

При необходимост съдействаме при учредяване на ипотеки и други тежести върху недвижими имоти.