Развод по взаимно съгласие

article-image


Разводът по взаимно съгласие е най-достъпният способ за прекратяване на брачната връзка между двама съпрузи. Това е така, защото продължителността на съдебния процес е значително по-кратка от тази на развода по исков ред, процедурите са по-опростени, а държавните такси - по-ниски.
Към развод по взаимно съгласие може да се пристъпи, когато съпрузите са съгласни сключеният между тях брак да бъде прекратен. За целта следва да подадат молба до съда по постоянния адрес на единия от тях. Молбата трябва да бъде придружена със споразумение. Не е необходимо изрично да се изреждат причините и обстоятелствата, довели до решението на съпрузите. Единствената задължителна предпоставка е наличието на сериозно и непоколебимо съгласие за развод.
Волята на съпрузите следва да бъде потвърдена и от двамата устно пред съда, като се явят в първото заседание. Явяването в съдебната зала е задължително и за двамата, а в случай че един от тях не присъства, съдът приема, че е налице разколебаване във волята на неявилия се съпруг и прекратява производството.
Както по-горе е отбелязано, към молбата за развод следва да бъде приложено и споразумението между съпрузите (чл. 51 от Семейния кодекс). В него двамата молители задължително следва да постигнат съгласие относно следните въпроси:

- Местоживеенето на децата;
- Упражняването и режима на родителските права;
- Личните отношения и издръжката на децата;
- Ползването на семейното жилище;
- Издръжката между съпрузите;
- Фамилното име.

Изброяването не е изчерпателно, затова съпрузите могат да се споразумеят и по други последници на развода.
При изготвянето на споразумението интересите на децата следва да бъдат максимално защитени. В противен случай съдът ще даде срок за отстраняване на недостатъците на споразумението, а при неизпълнение на указанията делото се прекратява.
След като се убеди, че интересите на децата са защитени и изготвеното спразумение не противоречи на закона, съдът го утвърждава.
Към молбата следва да бъдат приложени и други документи, относими към самото производство като:

- Удостоверение за сключен граждански брак- в оригинал;
- Заверени копия от актовете за раждане на деца (ако има родени от брака);
- Вносна бележка за платена държавна такса в размер на 25 лева.


След допускане на развода по взаимно съгласие се определя окончателно държавна такса до 40 лева, а при споразумение, което урежда имуществени отношения се плаща и по 2% върху стойността на всеки дял.
Решението за допускане на развода по взаимно съгласие е окончателно и не подлежи на обжалване. След неговото постановяване брачната връзка се счита за прекратена. Бившите съпрузи престават да бъдат законни наследници един на друг и губят изгодите, произтичащи от разпорежданията в случай на смърт (завещания, застраховка „Живот“ и др.), направени преди това.

Повече за последиците от развода може да прочетете в сайта.

author-image

адв. Борислав Караколев

адв. Караколев завършва специалност "Право" в Юридически факултет на Софийски университет "Св. Климент Охридски". По време на своето следване натрупва опит в областта на изпълнителното производство, търговско и банково право. През 2017 г. се вписва в Софийска адвокатска колегия. Занимава се активно със семейно, вещно и облигационно право.