icon-phone
Свържете се с нас
Проверка на изпълнително дело при ЧСИ  |  Съдействие за закупване на имот от публична продан  |  Защита от ЧСИ. Съдействие на длъжника  |  Съдействие и защита на взискателя в изпълнителното производство

  Защита от ЧСИ. Съдействие на длъжника  

защита от чси

Възползвайте се от възможността да получите незабавна защита от ЧСИ /Частен съдебен изпълнител/ от адвокатска кантора "Караколеви и партньори".

Нашият екип разполага с опитни адвокати срещу ЧСИ, така че гарантираме пълна защита на правата и интересите ви, когато срещнете трудности в отношенията със съдебен изпълнител.

На първо място, следва да имате предвид, че да си длъжник не е престъпление. Ние осъзнаваме, че всеки може да изпадне в трудна ситуация, която да му попречи да обезпечи финансово своите задължения, кредити, заеми и т.н.;

Това обаче далеч не означава, че окончателно сте загубили права, с които да се защитавате активно срещу ЧСИ или вашите кредитори.

Напротив, длъжникът в изпълнителното производство притежава редица правомощия за защита от действията на Частния съдебен изпълнител:

 • да оспори дълга си /поради изтекла давност, перемпция или друго основание/
 • да обжалва действията на ЧСИ,
 • да възразява за несеквестируемост на активите си или на трудовото си възнаграждение,
 • да изисква вдигане на запори и възбрани, които са прекомерни или неправилно наложени
 • да насочва изпълнението към свое имущество, което се явява второстепенно по важност,
 • да сключи извънсъдебно споразумение с ЧСИ или кредитора, като по този начин спести от лихви, такси или хонорари.
 • други правомощия за защита от ЧСИ според индивидуалния случай

ефективна защита от чси

Кога следва да потърсите защита от ЧСИ?

Масово е възприето становището, че стигнете ли до изпълнително производство, то няма какво да се направи, за да отпадне дълга Ви.

Това обаче невинаги е така.

Задължително следва да потърсите специалист, който да ви защити от ЧСИ, веднага след като получите покана за доброволно изпълнение.

Това правило важи с изключителна сила, ако поканата е връчена на основание издадена заповед за незабавно изпълнение по чл. 417 от ГПК. В тези ситуации самото оспорване на вземането може да доведе до незабавно спиране на всички принудителни действия срещу Вас, а в някои ситуации дори до отпадане на задължението.

Съдействие за защита следва да потърсите, когато:

 • срещу вас е наложен запор на цялата Ви заплата и не можете да разполагате със средствата Ви, осигурявани от работодателя
 • насрочен е опис и оценка на движими вещи или на недвижим имот
 • насрочена е публична продан на вашето имущество
 • искате да се споразумеете с кредитора за разсрочване на вземането или за намаляване на задължението
 • ЧСИ злоупотребява с правата си и извършва незаконосъобразни действия срещу вас
 • Други

съдействие за защита от чси

В кои ситуации е ефективна своевременната защита от ЧСИ?

На първо място, за да даде положителен резултат, защитата от ЧСИ следва да е потърсена своевременно след узнаването на предприетите от негова страна действия.

Всяко обжалване на действие на ЧСИ е обвързано със срок, след изтичането на който ще изгубите възможността от съдебен контрол. Така ще претърпите изпълнението, без значение дали то е било законосъобразно или не. Нещо повече - изпускането на срок може да се отрази фатално на размера на задължението, тъй като в практиката се случва да се надписват допълнителни разходи, които не са сторени, както и да се натоварва длъжника с прекомерни адвокатски хонорари.

При получаване на покана за доброволно изпълнение:

След като ЧСИ образува делото срещу вас, той започва да събира информация за вашето имущество, налага обезпечителни мерки, а впоследствие започва да осребрява имуществото ви (при парични вземания) и удовлетворява кредитора.

Ангажираната защита от ЧСИ, веднага след сдобиване с поканата за доброволно изпълнение /ПДИ/, е най-ефективна, тъй като от получаване на този документ започват да текат първите и едни от най-важните срокове за обжалване. Така например много често Частните съдебни изпълнители с връчването на ПДИ предоставаят на длъжника и първото постановление за разноски.

Постановлението за разноски е особен акт, с който се признават извършените разходи от взискателя. Особено трябва да се внимава с претендираното адвокатско или юрисконсултско възнаграждение. Това е така, защото именно тези два финансови инструмента "напомпват" крайното задължение до длъжника. По този начин се стига до ситуации от дълг за 500 лева да се стигне до заплащане на четирицифрени суми.

При запориране на пенсия, трудово възнаграждение или банкова сметка:

Много често съдебените изпълнители налагат запори върху банкови сметки, по които се превеждат трудови възнаграждения, пенсии или други социални помощи и надбавки. По този начин, ако дължникът бездейства, те успяват да осребрят цялото възнаграждение на длъжника, като така чрез заобикаляне на закона подпомагат кредитора, който получава интензивни погасявания на вземането.

Тези действия за незаконосъобразни, тъй като длъжникът разполага с гарантиран от закона доходод, който не може да бъде секвестиран то страна на ЧСИ независимо от размера на дълга и кредитора. Изключение прави вземането за издръжка.

Гарантираните доходи са равни на минималната работна заплата към текущия момент. Това важи и за запорирането на пенсията. За пълнота поместваме пълния текст на закона:

"Ако изпълнението е насочено върху трудовото възнаграждение или върху друго каквото и да е възнаграждение за труд, както и върху пенсия, чиито размери са над минималната работна заплата, може да се удържа само:

1. ако осъденото лице получава месечно възнаграждение в размер между минималната работна заплата и двукратния размер на минималната работна заплата - една трета част, ако е без деца, и една четвърт част, ако е с деца, които издържа;

2. ако осъденото лице получава месечно възнаграждение в размер между двукратния размер на минималната работна заплата и четирикратния размер на минималната работна заплата - една втора част, ако е без деца, и една трета част, ако е с деца, които издържа;

3. ако осъденото лице получава месечно възнаграждение в размер над четирикратния размер на минималната работна заплата - горницата над двукратния размер на минималната работна заплата, ако е без деца, и горницата над два пъти и половина размера на минималната работна заплата, ако е с деца, които издържа.

Месечното трудово възнаграждение по ал. 1 се определя, след като се приспаднат дължимите върху него данъци и задължителни осигурителни вноски."

В случай че сте в ситуация, в която ви задържат, цялата заплата или пенсия - то веднага следва да ангажирате защита срещу ЧСИ.

Ние ще ви помогнем да освободим възнагражденията ви до размера на несеквестируемия размер, както и да вдигнем наложените запори.

При насрочване на опис и оценка на движими вещи или на несеквестируем имот:

Адвокатската кантора разполага с изключително богато ноу-хау относно това как да се спре непрестранния тормоз от страна на ЧСИ, когато последният непрестанно насрочва опис и оценка на движими вещи по постоянен или настоящ адрес на дължника.

По този начин той принуждава длъжника непрестанно да остава на адреса в обявения час под страх от принудително отваряне на имота, а така също причинява и силен психически натиск върху последния.

Ние знаем как можем да спрем подобно действие чрез следване на прости стъпки, които незабавно ще спрат регулярното получаване на призовки.

Така ще спестите и разходи по изпълнителното дело, тъй като всяко насрочване на опис и оценка ви струва минимум 48 лева, които заплащате на ЧСИ.

Незабавна защита от ЧСИ следва да потърсите, когато е насрочен опис и оценка на недвижим имот. Това е задължително, когато имотът, който притежавате, е единствен!

Когато изпълнителното дело е образувано преди повече от пет години:

Защита от ЧСИ следва да ангажирате веднага, ако срещу вас са предприети изпълнителни действия по изпълнително дело, което е образувано преди повече от пет години. Адвокатската ни кантора ежеседмично прекратява изпълнителни дела, поради настъпила перемпция и давност.

Често съдебните изпълнители предприемат действия по стари дела, които не са водени добросъвестно и регулярно, като в 90 % от случаите по тях е настъпила "перемция" - основание за незабавно прекратяване на изпълнението срещу длъжника. За да се сте сигурни, че вашето изпълнително дело също подлежи на прекратяване - то тогава се възползвайте от услугата ни - проверка на изпълнително дело.

Когато желаете да заплатите задължението си при ЧСИ или искате да сключите извънсъдебно споразумение

Извънсъдебно споразумение не се сключва с ЧСИ, а единствено с кредитора по вашето задължение. В случай че такъв се явява колекторска фирма, то тогава вие имате много голям шанс за драстично редуциране на задължението. Особено ако последното е цедирано няколко пъти между различни дружества, специализирани в събиране на вземания. Това е ясен знак, че вашето задължение е с нисък приоритет. Често кредиторите са склонни на огромни отстъпки.

Преди да предложите обаче схема на плащане е добре да се провери кои такси и разноски са отпаднали поради давност, какъв е размерът на лихвата, а така също и дали няма основания за отпадане на цялото задължение.

Нещо повече - съществуват различни механизми за разрочване на задължението на вноски, които са далеч по-малки от тези, които агенцията за събиране на вземане претендира.

Разбира се, доброволно плащане е краен вариант за нашите клиенти.

Когато срещу вас се водят незаконосъобразни изпълнителни действия.

В случай че сте жертва на ЧСИ и на кредитор, който злоупотребява с правата си - може веднага да се обърнете към нас за защита. Ще направим справка по изпълнителното дело и ако установим нередности може да съдействаме чрез завеждане на дело срещу ЧСИ или обжалване на изпълнителните действия пред Окръжния съд, Камарата на ЧСИ, а така също и до Министерството на правосъдието.

При по-драстичните случаи можем да съдействаме и за ангажиране на материалната отговорност на ЧСИ. Възможно най-ефективната защита от ЧСИ:

"Частният съдебен изпълнител отговаря при условията на чл. 45 от Закона за задълженията и договорите за вредите, причинени от процесуално незаконосъобразно принудително изпълнение. За същите вреди, причинени от държавния съдебен изпълнител, отговорността е по чл. 49 от Закона за задълженията и договорите.
Налице е незаконосъобразно принудително изпълнение и когато съдебният изпълнител е наложил обезпечения, които са явно несъразмерни с размера на задължението по изпълнителното дело."

В заключение, защитата от Частен Съдебен Изпълнител (ЧСИ) може да получите чрез своевременно ангажиране на адвокатската ни кантора. Това, от своя страна, представлява ключов елемент за осигуряване на правата и интересите Ви изпълнителното производства.

Нашите адвокати адвокати, специализирани в областта на изпълнителното право, разполагат с необходимите познания и опит, които са от съществено значение за успешната защита на клиента срещу вдигането на незаконосъобразни запори, насрочване на описи и продани, налагане на възбрани и неконтролеруемо присъждане на различни такси, както и недобросъвестни действия на ЧСИ.

Адвокатската кантора предоставя цялостен и индивидуален подход към всяка ситуация, изграждайки стратегия, насочена към най-ефективното представяне на интересите на длъжника. Специалистите, с които разполагаме в изпълнителното право, не само ще ви предоставят правен съвет и ще ви представляват пред ЧСИ, но и активно ще участват в процесите на обжалване и съдебно защитаване, където е необходимо.

Сътрудничеството с кантората не само ще повиши шансовете за успешна защита от ЧСИ, но и ще осигури професионално ръководство и предпазлив подход при разглеждането на конкретния случай.