ТЪРГОВСКО ПРАВО

В областта на търговското право ние предоставяме услуги по повод обичайната дейност на търговците, като изготвяне на договори, предоставяне на становища, представителство и посредничество с цел защита интересите на клиентите при преговори, включително процесуално представителство във връзка с възникнали търговски спорове.

Съдействаме относно корпоративни въпроси като регистрация на търговски дружества, включително вписване на промени в Търговски регистър към Агенция по вписвания. Кантората има опит с преобразувания на търговски дружества, вкл. промяна на правноорганизационната форма, както и сливане, вливане, отделяне, разделяне. Освен това оказва съдействие при организиране и провеждане на общи събрания на търговски дружества.

Предоставяме правна помощ във връзка с инициирането и воденото на дела за несъстоятелност, което включва изготвяне и подаване на молби за откриване на производство по несъстоятелност; консултации, съдействие и процесуално представителство по време на всички етапи от процедурата по откриване и обявяване в несъстоятелност; обжалване на съдебни актове; предявяване на вземания, процесуално представителство във всички етапи на откритото производство по несъстоятелност, включително на събрания на кредиторите; взаимодействие със синдика, образуване и процесуално представителство по дела за отмяна на действия и сделки на длъжника, увреждащи интересите на кредиторите. Съдействаме и за изготвяне на оздравителни планове и привеждането им в изпълнение и за възстановяване нормалната дейност на дружества в несъстоятелност, като осигуряваме защита и в производства по стабилизация.