ЕТАЖНА СОБСТВЕНОСТ

Кантората предоставя на своите клиенти комплексно правно обслужване в сферата на управлението на етажната собственост и прилагането на Закона за управление на етажната собственост (ЗУЕС). С оглед конкретните специфики на Вашия казус, ние Ви предлагаме юридически услуги, които касаят както управлението на етажната собственост, така и извънсъдебното и съдебно разрешаване на всички спорове, възникнали по повод етажната собственост.

Осъществяваме процесуално представителство на етажната собственост по всякакви съдебни производства (дела срещу неизрядни длъжници към етажната собственост, изваждане на собственик, ползвател или обитател от сградата и др. ), принудително събиране на изискуемите вземания на етажната собственост, включително защита на собствениците, ползвателите или обитателите в съдебни и/или изпълнителни производства за събиране на изискуеми вземания, включително по чл. 410 ГПК или чл. 417 ГПК, както и срещу незаконосъобразни решения на Общото събрание, действия на Управителя и тяхното обжалване по съдебен ред.

Кантората предлага и абонаментно обслужване на сгради в режим на етажна собственост, което включва: изготвяне на пълен набор документи, свързани с управлението на етажната собственост (правилник за вътрешния ред, протоколи от заседания на Общото събрание, Управителния съвет или Контролния съвет, съобщения, покани и др.); консултиране при сключване на договори за наем на общи части на сградата, изготвяне на договори, представителство в преговори за сключване на договори; изготвяне на пълен набор документи и учредяване на сдружение на собствениците; правни и практически консултации за провеждането на различни процедури; представителство на етажните собственици в Общото събрание на собствениците; представителство на етажната собственост пред административни и съдебни органи.