АДМИНИСТРАТИВНО ПРАВО

Предоставяме следните правни услуги в областта на административното право: правно съдействие и консултации в различните производства по издаването на различни видове административни актове; правно съдействие в производството по обжалване на административни актове издадени от държавната, общинската и данъчната администрация, както и в производството по обжалване на наказателни постановления.

Предлагаме и проучване, консултиране и съдействие пред административните органи, във връзка с лицензионни и разрешителни режими, въведени за определени дейности на територията на страната.

Оказваме и правно съдействие на чуждестранни граждани във връзка с придобиването на българско гражданство, легализиране на пребиваването и статута на чужденците на територията на Република България, осигуряване на визи и разрешения за временно или постоянно пребиваване в страната.