Регистрация на дружество с ограничена отговорност - ЕООД или ООД

article-image


Дружество с ограничена отговорност може да се образува от едно или повече лица, които отговарят за задълженията на дружеството с дяловата си вноска в капитала на дружеството.

Какво означава отговорността да е ограничена?

Дружеството отговаря до размера на своето имущество. Имуществото представлява съвкупност от правата и задълженията на дружеството и се различава от капитала му, който представлява стойност, образувана от дяловите вноски на съдружниците. Съдружниците отговарят за задълженията на дружеството до размера на вноските, които са направили в дружеството. Дяловете на съдружниците не са обективирани в конкретно имущество, а само определят обема на посочените права и задължения. Стойността на дяловете е определена в дружествения договор /така Решение № 94 от 12.05.2015 г. по н. д. № 1826 / 2014 г. на Върховен касационен съд, 1-во нак. отделение./ Дяловете на съдружниците могат да се изменят като стойност, като тези промени се вписват и обявяват задължително в Търговски регистър към Агенция по вписвания. За да се установи какво е текущото разпределение на дяловете, респ. на отговорността на съдружниците към определен момент, релевантен е дружественият договор, валиден към съответната дата.

Каква информация следва да предоставите за учредяване на ЕООД/ООД?

Преди да се обърнете към юрист за изготвяне на документите може да подготвите следната информация, която ще е необходима при регистрацията:

Наименование на фирмата

Уточняваме, че наименованието на дружеството може и да не съответства на търговската марка. Повече за търговската марка тук.
Наименованието не трябва да съдържа нецензурирани думи и изрази или да въвежда в заблуждение потребителите относно дейността на търговеца.
Необходимо е наименованието да съдържа единствено цифри, букви от българската азбука и други позволени знаци, както и да е свободно за регистрация. Свободно е това наименование, което не е регистрирано вече в Търговски регистър или не е заявено за запазване като наименование до подготовка на документите. Уточнявам, че ако желаете да регистрирате примерно „Пърфект клийн“ ЕООД, но е налице регистрирано дружество „Пърфект клийн“ ООД, ще получите отказ за регистрация. Препоръчително е да си изберете няколко наименования, след което да възложите на юрист да извърши проучването: това може да спести време и разходи.
Наименованието на дружеството трябва да съдържа означението "Дружество с ограничена отговорност", или съкратено "ООД", а когато капиталът принадлежи на едно лице, фирмата съдържа означението "еднолично ООД" или ЕООД.

Размер на капитала

Ако може да предвидите какви ще са първоначалните разходи на дружеството до генериране на приход, който да позволи дружеството да заплаща своите разходи, е добре капиталът да е малко над тази стойност. Добре е да се консултирате с юрист и счетоводител едновременно, така ще оптимизирате процеса. Ние работим с утвърдени счетоводни кантори и предоставяме комплексни консултации. Повече за комплексното обслужване може да прочетете тук.

Минималният размер на капитала на дружество с ограничена отговност е 2 лева, като дяловете на съдружниците не могат да са по-малки от 1 лев.

Добре е предварително да изясните размера на капитала, броя на дяловете и тяхната номинална стойност. Примерно, може да имате капитал от 100 лева, разделен на 100 дяла с номинална стойност от един лев всеки или капиталът да е 100 лева, разделен на 10 дяла с номинална стойност от 10 лева всеки.

Седалище и адрес на управление

Съветваме ви да се посочи адрес, на който постоянно има присъствие, защото всички уведомявания и връчвания на книжа се правят на обявения в Търговски регистър адрес и могат да се считат връчени и чрез залепяне на уведомление и изтичане на законоустановени срокове, тоест не е задължително лично да се връчи на управителя на дружеството и да стигне до знанието му. По този начин е възможно да не се реагира своевременно и да последват неблагоприятни правни последици за дружеството.

Съдружници или едноличен собственик на капитала

При учредяване на ООД от няколко лица е добре предварително да изясните броя на дяловете и тяхната номинална стойност.

Управление

Органи на дружеството са Общо събрание, което се състои от всички съдружници, както и управител (управители), които може да не са съдружници. При избор на повече от един управител следва да се посочи как управляват същите. Възможно е да управляват заедно, поотделно или по друг начин.

Предмет на дейност

Препоръчваме по-разширен предмет на дейност предвид динамичността на търговския оборот или уточнение, че дружеството ще развива „ и всяка друга дейност, незабранена от законодателството на Република България“.

Регистрация по ДДС

Налице е опция за доброволна регистрация по ДДС още с подаване на заявление пред Търговски регистър за регистрация на дружеството, затова може да обърнете внимание и да поискате лицето, което подава документацията, да заяви и регистрация по ДДС. В кратък срок компетентните институции установяват контакт с вас за продължаване процедурата по регистрация.

Какви документи са необходими за регистрацията на дружеството?

1. Учредителен акт /за ЕООД/ или дружествен договор /за ООД/
2. Бележка за внесен капитал: не е необходимо изрично удостоверение, издадено от банка.
3. Нотариално заверено съгласие с образец от подписа на управителя, респ. управителите.
4. Учредителен протокол или Протокол от учредително събрание
5. Декларация по чл.13, ал.4 от Закона за Търговския регистър
6. Декларация по чл.141, ал.8 от Търговския Закон.
7. Декларация по чл. 142 от Търговския закон
8. Декларация по чл. 13, ал. 5 от Закон за Търговския регистър: ако се подава от адвокат или друго, упълномощено лице.
9. Платежно нареждане за платена държавна такса: размерът на таксата е 110 лева при подаване на място в ТР към АВ и 55 лева при електронно подаване. Всички документи, освен спесимена, се предоставят в обикновена писмена форма.

Защо да изберете нас?

При желание може да се обърнете към нас за изготвяне на документите за регистрация. Нашите клиенти могат да заявят комплексна консултация, която се провежда едновременно с адвокат и счетоводител, като при възлагане на регистрация получат и преференциални условия за комплексно обслужване на стартиращ бизнес, за което може да се информирате тук.

author-image

адв. Кристина Караколева

адв. Кристина Караколева завършва специалност "Право" в Юридически факултет на Софийски университет "Св. Климент Охридски". От 2011 г. до 2019 г. работи в адвокатско дружество, където придобива опит в гражданско, арбитражно и изпълнително производство. Понастоящем специализира в областта на търговско, гражданско и облигационно право.