Обезщетение при инцидент на заледен участък. Отговорност на общината.

article-image


В статията ви запознаваме с отговорността, която носи общината при претърпени вреди вследствие от наранявания, получени от заледяване.

В кои случаи общината носи отговорност?

Улиците в населените места и пътищата извън републиканската пътна мрежа се стопанисват от общините. Те представляват публична общинска собственост, поради което за общините възниква задължението да полагат за тях грижата на добрия стопанин. Това обуславя и възможността за ангажиране отговорност при бездействие, включително и в случая когато улиците (пътното платно и тротоарите) не са почистени и пригодени за безопасното придвижване на гражданите по тях, в резултат на което настъпват вреди.

Независимо дали почистването е възложено на друг въз основа на договор, концесия или подзаконов акт, общината носи отговорност за причинените имуществени или неимуществени вреди.

Съгласно чл. 50 от Закона за задълженията и договорите отговорността за вреди, които са произлезли от вещи, се носи солидарно от собственика на вещта и лицето, под чийто надзор се намира тази вещ. Общината, като собственик на улиците и тротоара, носи отговорност, когато не е изпълнила задължението си за поддържане на вещта в състояние, безопасно за гражданите или не е упражнила необходимия надзор върху подизпълнителите, ангажирани със задължението за почистване.

Съдебната практика приема, че дори когато е въведено задължение за гражданите на територията на дадена община да поддържат прилежащите към имотите им тротоари, общината не се освобождава от отговорност. В тази хипотеза противоправното поведение на общината се изразява в липсата на контрол, за да се предотврати настъпване на вредоносен резултат. Ако настъпят вреди за граждани независимо от действията на изпълнители и подизпълнители, отговорността се носи от общината, която е възложила работата на трето лице и не е спазила своето задължение да положи грижата на добър стопанин.

За кои вещи носи отговорност общината?

Общината носи отговрност за вещите, които са общинска собственост, в това число улиците, булевардите, площадите и обществените паркинги в селищата . В допълнение следва да се посочи, че според практиката на Върховния касационен съд в Решение № 124 по гр. д. № 3057/2018 г., общината отговаря не само за вредите, причинени на пешеходците, които са се придвижвали пеша по непочистен тротоар, но и при причинени вреди на пешеходци при придвижването им по пътното платно, когато ползването на тротоара не е било възможно. В цитираното решение е посочено, че макар пешеходците да са длъжни, при спазване на правилата за движение, да се движат по тротоара те могат да се движат и по пътното платно, когато няма тротоар или е невъзможно той да бъде ползван. В тази хипотеза отговорността за вреди, причинени на пешеходец, който се е движел по пътното платно, отново се носи от общината, тъй като тя има задължението да поддържа улиците чисти.

Какви вреди може да настъпят вследствие от инцидент на заледен участък?

Вследствие от инцидент на заледен участък може да настъпят различни по вид и обем вреди. Вредите могат да имат имуществен и неимуществен характер. Примерно, ако при падането лицето си чупи ръката, необходима е операция, прегледи, лекарства, рехабилитация, което води до генериране на разходи. Тези вреди са имуществени.
Освен това, когато си чупи ръката, лицето изпитва интензивни болки, временно не може да се обслужва, не е работоспособно за период от време, затруднява семейството си, а при падането настъпва уплах и др. Тези вреди за неимуществени.

Как се определя размерът на обезщетението?

При обезщетяване при падане на заледен участък съдът взема предвид принципа за справедливост, като съобразява следните обстоятелства – характер и степен на увреждането, обстоятелства, при които е получено, продължителност на лечението и извършените медицински манипулации, перспективата и трайните последици, включително козметични и други външни дефекти, възраст на увреденото лице и възможност да продължи трудовата си кариера и да се социализира, обществено и социално положение и др.
При определяне на имуществените вреди следва да се направи преценка за стойността на направените разходи за лечение и възстановяване на пострадалото лице и да присъди обезщетение за всички сторени разходи, които са в пряка връзка с увреждането.
Обезщетението може да бъде намалено в случаите, когато пострадалият има принос към настъпването на вредите. Теорията определя приноса като такива действия на пострадалия, с които той допринася за възникване на вредите.
Повече за определяне на размера на обезщетението може да прочетете и тук: https://kk-law.eu/razmer-na-obeshtetenie-pri-zlopoluka

Какъв е редът за претендиране на обезщетение от общината ?

Отговорността на общината може да се ангажира по съдебен ред чрез иск за присъждане на обезщетение за имуществени и неимуществени вреди. Успешното провеждане на такъв процес ще доведе до ангажиране на отговорността обективна, безвиновна и гаранционно-обезпечителна отговорност на общината. Тя обхваща всички вреди, пряка и непосредствена последица от бездействието на общината.

При нужда от съдействие по подобен казус може да се обърнете към Адвокатска кантора „Караколеви и партньори“.

author-image

юрк. Карина Христова

Карина Христова завършва Софийски университет „Св. Климент Охридски”, специалност „Право“. От 2015г. до 2020г. работи в адвокатско дружество, където придобива опит в гражданско, заповедно и изпълнително производство. През 2021г. се присъединява към екипа на адвокатско дружество „Караколеви и партньори“.