НАСЛЕДСТВЕНО ПРАВО

При възникване на наследственоправни въпроси кантората оказва пълно съдействие, което може да се отнася до определяне на наследствения дял в зависимост от начина на придобиване на имуществото от наследодателя; приемане и отказ от наследство; изготвяне, обявяване, откриване и оспорване на завещания.

Осъществяваме процесуално представителство по дела за намаляване на завещателни разпореждания и договори за дарение в предвидените от закона случаи, в които е нарушена запазената част от наследството, както и в делбени производства на наследствено имущество, а при съгласие между страните водим преговори, изготвяме проекти и подготвяме документи, необходими за постигане на извънсъдебна делба.