СЕМЕЙНО ПРАВО

С оглед деликатността на материята, клиентите ни разчитат на пълна конфиденциалност по всички въпроси, възникнали при семейноправни спорове.

В областта на семейното право предявяваме различни брачни искове: искове за развод по взаимно съгласие и по общия исков ред; вещноправни искове за собственост след развода; искове за по-голям дял от имуществото, придобито по време на брака.

Съдействаме при първоначално определяне на издръжка, увеличаване на първоначално присъдена издръжка, както и нейното събиране по принудителен ред.

С цел защита интересите на децата ние предоставяме правна помощ и по спорове за възлагане упражняване, ограничаване и лишаване на родителските права, както и при определяне режим на лични отношения между родители и деца, включително заместване съгласието на родителя със съдебно решение – при извеждане на дете извън границите на Република България.

Инициираме и водим производства по установяване или оспорване на произход, както и по процедури по пълно и непълно осиновяване и спорове, възникнали по повод осиновяването.

Кантората предоставя защита и по Закона за защита от домашното насилие.

Освен това предлагаме изготвяне на брачни договори преди или по време на брака, което включва водене на преговори, изготвяне на проектодоговор, представителство пред нотариус и последващи процедури по обявяване на договора.