ТРУДОВО ПРАВО

В областта на трудовото право предлагаме услуги, които обезпечават както нормалното развитие на трудовоправните отношения, така и съдебната им защита.

Извънсъдебното съдействие включва изготвяне на становища, анализи и консултиране по трудоворправни въпроси; съдействие при преговори между работодатели и работници/служители за постигане на извънсъдебно решаване на трудовите спорове; трудови договори и други видове трудова документация (правилник за вътрешен трудов ред, длъжностни характеристики и др.); консултиране, съдействие и изготвяне на книжа във връзка с прекратяване на трудови договори (уволнения, съкращаване в щата и др.); консултации по трудовоправни въпроси на дружества и граждани; сключване, изменение и прекратяване на трудови и граждански договори; консултации и защита на работници/служители във връзка с трудови спорове; консултации и представителство при трудови спорове, съкращения, уволнения, възстановяване на работа и дължимо обезщетение.

Предоставяме процесуално представителство при водене на трудови дела във връзка с уволнения, съкращения, обезщетения, неизплатени трудови възнаграждения и други трудовоправни спорове.

Работодателите могат да се възползват от опция за абонаментно правно обслужване.