ВЕЩНО ПРАВО

Предоставяме комплексно правно обслужване по въпроси от вещноправен характер.

Правната помощ е съобразена с индивидуалния казус на клиента и може да бъде извънсъдебна и съдебна, както и да включва: консултации и правни съвети по сделки относно придобиване и разпореждане с недвижими имоти и движими вещи; проучване на вещно-правния статут на недвижими имоти; изготвяне на становище или анализ на правото на собственост; изготвяне на предварителни договори и нотариални актове за сделки с недвижими имоти; подготовка на всички документи, необходими за сключването на сделката и съдействие при провеждане на преговори; учредяване на ограничени вещни права върху имоти; правна помощ за получаване на разрешителни и други строителни книжа, визи за проектиране, одобряване на инвестиционни проекти, разрешения за строеж, разрешения за ползване; съдействие при процедури за изменение на устройствени и кадастрални планове; реституционни претенции; оказване на съдействие при реализиране на сделките пред нотариус, пред държавните органи и пред органите на местната администрация и други.