Упражняване на споделени родителски права

article-image


Споделеното упражняване на родителските права е възможно в България, като с Тълкувателно решение № 1/2016г., постановено на 03.07.2017г., ВКС се произнесе по противоречивата по въпроса практика като прие, че родителските права могат да бъдат предоставени за упражняване съвместно на двамата родители в случай, че се постигне споразумение по упражняването им.

Какви са предпоставките за допускане упражняване на споделени родителски права? Споразумение между страните

ВКС приема, че е необходимо съгласие относно въпроса между двамата родители, което е обективирано в споразумение на страните /независимо дали се постига във висящ исков процес или при охранително производство/. При липса на споразумение съдът не може да постанови съвместно упражняване на родителските права.

Същевременно ако липсва съгласие по други задължителни въпроси, като местоживеене, лични контакти, издръжка и т.н., съдът е длъжен да се произнесе служебно по тях.

Интересът на детето
Родителите имат право и задължение да се грижат за физическото, умственото, нравственото и социалното развитие на детето, за неговото образование и за неговите лични и имуществени интереси. Защита на интереса на детето е водещо и при определяне дали родителството да е споделено. За да се определи интересът на детето, се преценява фактическата обстановка в съвкупност за всеки конкретен случай. В житейска перпектива това означава споделеното родителство да гарантира определени социално-битови условия за добро здравословно, емоционално и интелектуално развитие на детето.

Съдът е категоричен, че когато постигнатото съгласие е в интерес на детето, то има приоритет пред възможността за еднолично упражняване на родителски права и задължения от единия родител.

Както в случаите на постигнато между родителите споразумение по отношение на упражняването на родителските права, при което родителите са се споразумели само по някои въпроси, свързани с упражняването на правата, така и при възлагането им от страна на съда на единия от родителите, родителите са задължени да носят обща отговорност за отглеждането и развитието на детето, не са лишени или ограничени от родителските права, нито са освободени от родителските си задължения, нито пък предпочетеният родител е станал изключителен титуляр на родителските права и задължения, респ. има изключителното право да ги упражнява.

Съвместно упражняване на родителските права не означава задължително детето да прекарва еднакво време с двамата родители, като в Тълкувателното решение се диференцират и родителски права, както следва:

- Ежедневно осъществяваните права (чрез които се предоставят фактическите грижи на детето, вкл. надзор, защита и контрол) е целесъобразно да се предоставят на родителя, при когото е определено местоживеенето на детето.
- Упражняване на правата, чрез които се защитават основни, дълготрайни интереси на детето (образование, лечение, управление на имуществото и др., като това включва и представителство и попечителско съдействие) може да се предостави съвместно на двамата родители.

Присъждане на издръжка е възможно и при споделено упражняване на родителските права.

Възрастта на децата, както обстоятелството налице ли е или не сключен граждански брак, е без значение за допускане упражняване на споделени родителски права.

author-image

адв. Кристина Караколева

адв. Кристина Караколева завършва специалност "Право" в Юридически факултет на Софийски университет "Св. Климент Охридски". От 2011 г. до 2019 г. работи в адвокатско дружество, където придобива опит в гражданско, арбитражно и изпълнително производство. Понастоящем специализира в областта на търговско, гражданско и облигационно право.