Как успешно да потърсите юридическа отговорност, когато съседът наводнява Вашето жилище?

article-image


Ежедневието често ни сблъсква с неприятни ситуации, които дори не допускаме, че могат да се случат. Когато обаче се появи влага по тавана, идваща от апартамента на съседа над нас, се налага да се вземат навременни и адекватни мерки.

Настоящата статия цели да запознае гражданите как следва да постъпят, когато по таваните на жилището им се появят течове.

На първо място, нужно е да се установи със сигурност от къде идва новопоявилия се теч. Обикновено съветваме нашите клиенти да извършат термозаснемане, което да локализира източника на влага. В случай че наводняването е вследствие на компроментиран водопровод, трябва да се извърши видеоинспекция.

Горните действия са задължителни, доколкото по този начин ще се установи кой е юридически отговорен за претърпените вреди. В най-масовите случаи това е собственикът на апартамента над вас или Етажната собственост. Вашият казус ще попадне в последната хипотеза, ако причината за появилия се теч е част от водопровода, покрива или друга конструкция или инсталация, която се явява обща на Етажната собственост по смисъла на ЗУЕС и ЗС.

Съгласно чл. 38 от ЗС „общи на всички собственици са земята, върху която е построена сградата, дворът, основите, външните стени, вътрешните разделителни стени между отделните части, вътрешните носещи стени, колоните, трегерите, плочите, гредоредите, стълбите, площадките, покривите, стените между таванските и избените помещения на отделните собственици, комините, външните входни врати на сградата и вратите към общи тавански и избени помещения, главните линии на всички видове инсталации и централните им уредби, асансьорите, водосточните тръби, жилището на портиера и всичко друго, което по естеството си или по предназначение служи за общо ползуване“

Следва да имате предвид, че след като установите причината за теча, то вие вече сте установили и лицето, към което може да се обърнете за възстановяване на причинените ви имуществени и неимуществени вреди.

При отказ от негова страна ви остава възможността да се обърнете към съда.

Преди тази стъпка е желателно да предприемете действия по обезпечаване на доказателства /процедура по чл. 207 и чл. 208 от ГПК/, за да може лесно да докажете размера на причинените вреди. Това действие трябва да предприемете, тъй като до приключване на съдебното производство е възможно да мине значителен период от време. Чрез обезпечаването на доказателства ще можете да извършите ремонт на вашия апартамент, без да се съобразявате от развитието на съдебното производство.

Освен настъпилите вреди в този процес трябва да докажете противоправното деяние и причинна връзка между деянието и вредите, както и техния размер.

Характерното при тези казуси е, че вината се презюмира, тъй като трайната съдебна практика приема, че ответниците по тези дела винаги са действали виновно, като не са поддържали имота си в състояние, което да не вреди на околните. По този начин се нарушава всеобщо приетия принцип в правото "да не се вреди другиму".

Лицата, чието имущество е увредено, могат да претендират сумата, необходима неговото възстановяване, а така също и неимуществените им вреди, често изразяващи се в причинен продължителен дискомфорт.

Отделно от горното, може да се поиска от съда да се преустанови вредоносното действие, като осъдите ответника да извърши необходимите строително-ремонтни работи за негова сметка.


Ако вие имате нужда от съдействие по подобен казус, може да се обърнете към Адвокатска кантора „Караколеви и партньори“ за съдействие.

author-image

адв. Борислав Караколев

адв. Караколев завършва специалност "Право" в Юридически факултет на Софийски университет "Св. Климент Охридски". По време на своето следване натрупва опит в областта на изпълнителното производство, търговско и банково право. През 2017 г. се вписва в Софийска адвокатска колегия. Занимава се активно със семейно, вещно и облигационно право.