Не е необходима покана за плащане на издръжка за дете, тъй като последната се дължи по закон

article-image


     В свое решение, постановено по реда на чл. 290 от ГПК, ВКС възприе, че поканата за изплащане на издръжка на дете не е необходима, тъй като последната се дължи по закон. Нещо повече, неизпълнението на това задължение е основание за лишаване от родителски права.
      Предоставяме част от Решението:
      “Детето има право да бъде отглеждано и възпитавано по начин, който да осигурява неговото нормално физическо, умствено, нравствено и социално развитие. На това право съответства задължението на родителя да се грижи за физическото, умствено, нравствено и социално развитие на детето, за неговото образование и неговите лични и имуществени интереси. Израз на горните права и отговорности е и задължението на всеки родител да осигурява условия на живот необходими за развитие на детето, което включва и издръжка на ненавършилите пълнолетие деца“.
      „Задължението за полагане на грижи и даване на издръжка на непълнолетно дете от родител възниква от момента, в който детето е родено, по силата на закона, и съществува независимо дали е отправена покана за изпълнение, съответно предприети ли са принудителни мерки за престиране на дължимото, докато детето навърши пълнолетие или до настъпване на друго законно основание за прекратяване. Недаването на издръжка, когато е трайно и при липсата на друг финансов или материален принос на родителя за отглеждането на детето, без значение дали издръжката е и изрично поискана, е поведение, което попада във фактическия състав на чл. 132, ал. 1, т. 2 СК. Законодателят е приел, че подобно поведение представлява цялостно неизпълнение на родителските задължения, което именно налага предприемане на мерки за закрила на детето чрез лишаване от родителски права“
      Пълния текст на решението може да прочетете тук:
http://domino.vks.bg/bcap/scc/webdata.nsf/vCourtActsByCase/B3AF298F8474ED18C22583DA00680111