Защита срещу "Топлофикация София" ЕАД или "Софийска вода" АД

article-image


В последните години „Топлофикация София“ ЕАД и „Софийска вода“ АД са сред най-големите инициатори на съдебни производства в Софийски районен съд.

Настоящото изложение цели да помогне на потребителите успешно да се защитят от монополитните дружества. За да се избегне заплащане на сума, която неоснователно се претендира от доставчика, следва да се анализира подходът, по който тези кредитори сезират съда.

Най-бързо и ефективно „Топлофикация София“ ЕАД/„Софийска вода“ АД осъждат своите потребители чрез иницииране на така нареченото заповедно производство, което започва с подаване на заявление по чл. 410 от ГПК. Характерно за тази процедура е, че съдът, без да изследва основателността на претенцията, изпраща заповед за изпълнение до потребителя /длъжника/. В едномесечен срок от получаването на заповедта нейният адресат може да възрази, че не дължи посочените суми. В случай че потребителят не се възползва от предоставения му срок, заповедта влиза в сила, а срещу длъжника се издава изпълнителен лист, който впоследствие послужва за образуване на изпълнително производство пред ЧСИ, респективно ДСИ. Ако длъжникът все пак възрази в срок срещу издадената заповед за изпълнение, то единствената възможност на "Топлофикация София" ЕАД/"Софийска вода" АД е да депозира надлежно искова молба пред компетентния съд.

По-рядко „Топлофикация София“ ЕАД/“Софийска вода“ АД пренебрегва възможността да депозира гореописаното заявление и директно подава искова молба. В този случай потребителят заема позицията на ответник в общото исково производство, уредено в ГПК. Важно е да се отбележи, че след получаване на исковата молба ответникът следва да депозира своя отговор в едномесечен срок.

Каквато и процедура да изберат монополистите за осъждане на своите длъжници, първата и най-важна предпоставка за отхвърляне на претенцията е своевременната защита. От особена важност е след получаване на заповедта за изпълнение, респективно исковата молба, лицето да организира незабавно своята защита в определените за това срокове.

Практиката ни показва, че 80 % от спечелените дела на тези дружества са именно поради несвоевременната реакция на ответника по делото. Ето защо, ние съветваме, когато получите съдебни книжа, незабавно да потърсите професионална помощ.

В случай че редовно сте получили своите призовки и не сте изпуснали срока за защита, можете да се обърнете за помощ на посочените в сайта контакти, като ще обсъдим всички въпроси, относими към Вашия казус, сред които и:

- доставено ли е в претендираното качество и количество;
- имате ли качеството на потребител на такива услуги по смисъла на закона;
- коректно ли са извършвани счетоводните калкулации;
- налице ли са правоизключващи и правопогасяващи права.

author-image

адв. Борислав Караколев

адв. Караколев завършва специалност "Право" в Юридически факултет на Софийски университет "Св. Климент Охридски". По време на своето следване натрупва опит в областта на изпълнителното производство, търговско и банково право. През 2017 г. се вписва в Софийска адвокатска колегия. Занимава се активно със семейно, вещно и облигационно право.