Кой има право на обезщетение при ПТП?

article-image


България е сред държавите в Европа с най-голям брой пътнотранспортни произшествия (ПТП) на глава от населението. Настоящата статия цели да внесе яснота относно лицата, които имат право да претендират и получат обезщетение при ПТП.
Съгласно закона и практиката обезвреда се дължи на следните субекти:
1. пострадалото и/или увреденото лице;
2. в случай, че лицето е починало, това право има неговия съпруг, родители и деца, включително и лице, живяло във фактическо съжителство с починалия;
3. всяко друго лице, създало трайна и дълбока емоционална връзка с починалия (вкл. братята и/или сестрите на починалия, както и неговите възходящи и/или низходящи от втора степен (баби и дядовци и внуци).
Всяко пострадало или увредено лице, независимо по каквъв начин е участвал в движението дали се е движил пеша, на колело или е управлявал моторно превозно средство има право да получи обезщетение за нанесените му имуществени и/или неимуществени вреди, вследствие на претърпяно пътнотранспортно произшествие. Важно е да се отбележи, че водачът на автомобила, причинил инцидента, не попада в групата на лицата, които следва да бъдат обезщетени.
1.) Право да получат обезщетение при ПТП имат както пострадалите, така и увредените лица. В чл. 265 от Кодекса за застраховането е посочено кои лица попадат в хипотезата на пострадали или увредени.
Пострадало е лицето, което е починало или е претърпяло телесни увреждания, причинени от моторни превозни средства. Текстът обхваща всички видове телесни увреждания, независимо дали става въпрос за лека, средна или тежка телесна повреда. Пострадалото лице има право на обезщетение за претърпени неимуществени вреди, изразяващи се в болките и страданията, които то е изживяло, както и всички други негативни преживявания в резултат на увреждането.
Увредено е лицето, включително пострадалото лице, което има право на обезщетение за вреди, причинени от моторни превозни средства. Увреденият има право да бъде обезщетен за имуществени вреди.
Пострадалият и увреденият може да съвпадат и тогава лицето има право да претендира обезщетение както за неимуществени, така и за имуществени вреди.
2.)В случай, че лицето е починало вследствие на ПТП-то, това право има неговата съпруг/а, неговите родители и деца, включително и лице живяло във фактическо съжителство с починалия, като всеки от тях поотделно има право да получи обезщетение.
3.) С Тълкувателно решение № 1/2016г. от 21.06.2018 г. Върховният касационен съд разшири кръга на лицата, които са легитимирани да получат обезщетение. Въведе се възможността всяко друго лице, създало трайна и дълбока емоционална връзка с починалия и което търпи от неговата смърт продължителни болки и страдания, също да получи обезщетение. Такива близки най-често ще се явяват братята и/или сестрите на починалия, както и неговите възходящи и/или низходящи от втора степен (баби и дядовци и внуци). Въпреки това решението не изключва всеки друг човек, дори без да е имал роднинска връзка с починалия, да може да получи обезщетение, в случай на доказана трайна и дълбока емоционална връзка и значителни морални болки и страдания.
Информация относно начина, по който се определя размерът на обезщетението и от кого се дължи то, може да намерите на сайта.

author-image

адв. Кристина Караколева

адв. Кристина Караколева завършва специалност "Право" в Юридически факултет на Софийски университет "Св. Климент Охридски". От 2011 г. до 2019 г. работи в адвокатско дружество, където придобива опит в гражданско, арбитражно и изпълнително производство. Понастоящем специализира в областта на търговско, гражданско и облигационно право.