ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ

Предоставяме комплексно правно обслужване на юридически лица относно подготовката на необходимите документи за участие в процедури по възлагане на обществени поръчки, което включва изготвяне на необходимите документи във връзка с процедурите за възлагане на обществени поръчки; осъществяване на представителство на клиенти при провеждане на процедурите за възлагане на обществени поръчки, както и при обжалване на решения, свързани с процедурите за възлагане на обществени поръчки.