advokat-borislav-karakolev.jpg
  • Борислав Караколев

  • Адвокат

Образование:

През 2016г. се дипломира в Юридически факултет на Софийски университет „Св. Климент Охридски”, специалност „Право“.

Професионален опит:

От 2010г. до 2016г. е сътрудник в кантора на частен съдебен изпълнител. Специализира в събиране на вземания, като овладява процеса по водене на принудително изпълнение.

След придобиване на юридическа правоспособност е назначен като юрисконсулт в банкова институция с предмет на дейност „Финансов лизинг“. Работи в сферата на финансовия и оперативния лизинг, кредитиране, обществени поръчки, факторинг, наказателно, административно право и други.

От 2017г. е член на Софийска адвокатска колегия.

Обучения:

2016г. - шестмесечен стаж в Софийски районен съд и Софийски градски съд. През стажа си изработва проекти на съдебни актове - разпореждания, определения, решения и присъди.

2018г. - семинар по гражданскоправни въпроси на тема: „Измененията и допълненията в ГПК от 2017 г. и 2018 г.“

Сфери на дейност:

  • Гражданско и търговско право
  • Административно право
  • Застрахователно право
  • Вещно право
  • Семейно право
  • Събиране на вземания
  • Процесуално представителство

Чужди езици:

Английски и френски език

Контакт:

office.kk.lawfirm@gmail.com