tax-account-logo.png
  • Такс акаунт

  • Счетоводна кантора

„Такс Акаунт” ООД и „Такс Акаунт Одит“ ООД извършват широк спектър от услуги за бизнеса, като основната им цел е да бъдат в полза на клиентите чрез бързи, професионални и коректни съвети. Управляващи съдружници са дипломираните експерт-счетоводители Светла Константинова Ламбрева с Диплома 663 и Диана Йорданова Кискинова с Диплома 620, издадени от ИДЕС. ИДЕС в България е член на Международна федерация на счетоводителите IFAC, Международна федерация на експерт-счетоводителите франкофони FIDEF, Федерация на европейските счетоводители FEE и Федерация на експерт-счетоводителите от средиземноморските страни FCM.

От 2011 година „Такс Акаунт” ООД е член на EuraAudit International – международна асоциация на над 150 независими фирми в цял свят, работещи в областта на независимия финансов одит, счетоводни услуги, бизнес и данъчни консултации.

Услуги, предоставяни от дружествата са, както следва:

  • Счетоводни услуги и бизнес консултации (вкл. извършване на одит с цел консултиране по въпроси на оперативната дейност; финансов анализ и дю дилиджънс; икономически анализи и прогнози; методи за определяне на себестойност; консултации във връзка с подбора и използването на най-подходящият за съответната икономическа дейност счетоводен софтуеър и др.)
  • Данъчни консултации (вкл. данъчен анализ по въпроси, свързани с бизнескомбинации; оптимизиране на данъчната политика; превантивен данъчен одит и др.)
  • Одит на финасовите отчети (обхваща проверка чрез тестове и процедури на доказателствата, които подкрепят сумите и оповестяванията във финансовите отчети и др.)

Работни езици:

Български, английски, испански и руски език

Сътрудничество:

С дружествата си сътрудничим, като съвместно предоставяме консултации и изготвяме становища и анализи при възникване на комплексни правно-счетоводни казуси.

www.taxaccount-bg.com