СЪБИРАНЕ НА ВЗЕМАНИЯ

Преди да пристъпим към принудително изпълнение, ние изготвяме становище, от което е видно наличното имущество длъжника, прогноза на удовлетворяване на вземането на кредитора, както и авансовите такси, които той би заплатил. По този начин ние Ви предоставяме възможността да направите информиран избор дали и какви действия да предприемете. Ние целим максимална събираемост с минимални разходи, затова и подхождаме целесъобразно при предприемане на действия по принудително изпълнение.

Предлагаме пълния спектър от правни услуги, свързани с процеса по събиране на вземяния: изготвяне и депозиране на документите в съда, бързо снабдяване с изпълнителен лист, като за това съдействат и асоциирани адвокати по места, образуване и водене на изпълнително дело при съдебен изпълнител, който е доказал ефективността си, както и регулярни доклади относно предприетите действия и актуален дълг на вземането.

Ние работим с едни от най-успешно практикуващите съдебни изпълнители в страната, което позволява бързина и ефикасност на изпълнителното производство.

Освен това оказваме правно съдействие на длъжници по инициирани против тях изпълнителни производства, което включва подаване на възражения по заповедни производства по чл. 417 и чл. 410 от ГПК, както и процесуално представителство по предявени искове за установяване на вземането. Подаваме жалби против незаконосъобразни действия на съдебните изпълнители, искове за вреди от водене незаконосъобразно изпълнително производство, отрицателни установителни искове и други.