ОБЛИГАЦИОННО ПРАВО

Кантората предоставя на доверителите си правни услуги и в областта на облигационното право: оказване на съдействие при сключването на различни видове договори във връзка с изготвянето на договорите и посредничество при сключването им, включително прекратяване и разваляне на договори по съдебен и извънсъдебен ред.

Предлагаме опция за създаване на типови договори, които да обслужват търговската дейност на дружества във всички сектори. При необходимост учредяваме и вписваме обезпечения и гаранции по договори – ипотеки, залози, по Закона за особените залози.

С цел защита правата и интересите на клиенти от неправомерни посегателства осъществяваме процесуално представителство по дела за непозволено увреждане /обезщетения за причинени имуществени и неимуществени вреди/, както и представителство по спорове, отнасящи се до изпълнението на вече сключени договори пред съда, особени юрисдикции и арбитражен съд.