Комплексно абонаментно обслужване на дружества


За кого е предназначена услугата?

Ако предстои преструктуриране на Вашето дружество, желаете да ревизирате политиката си на управление, развили сте дейност или просто вече имате регистрирана фирма, която се нуждае от комплексно обслужване, Вие може да се обърнете към нас.

Ако желаете да стартирате нов бизнес и предстои да изградите фирмена идентичност ние препоръчваме да разгледате startup пакета(линк).

Преимуществото на тази услуга е, че ние Ви срещаме с утвърдени в сферата си на дейност специалисти, които Ви консултират с оглед възникналите бизнес, счетоводни, правни и маркетинг въпроси.

Кои са предимствата на услугата?

Това е оптимизирана форма на консултиране, в която на обща среща се прецизират конкретни стратегии за бизнес развитие.

Спестявате време, усилия и разходи, а дейността на дружеството е синхронизирана в правен, счетоводен и пр. аспекти още с първоначалната регистрация.

Целта е предоставяне на практични и рентабилни решения, които да осигурят най-голям шанс за развитие на Вашия бизнес план.

Какво може да обхване един startup пакет?

Обемът на пакета се определя кумулативно както от Вашите обективни нужди, така и от субективната Ви нагласа и желание за развитие.

Ние отчитаме индивидуалната потребност на конкретния бизнес план и затова предоставяме пакети, разделени на модули, които могат да включват примерно изброени услуги.

По този начин гарантираме ефективност на обслужването и спокойствие за Вас.

Пакетът за комплексно обслужване може алтернативно да включва:

I Модул „правно обслужване“

 • Първоначална консултация при необходимост от въвеждане на промени (в дружествени документи, типизирани договори и др.);
 • Изготвяне на документи и регистрация на фирма.
 • Изготвяне на правни документи (договори, становища др. документи, които касаят дейността на дружеството).
 • Устни и писмени консултации по конкретни казуси.
 • Представителство пред институции и трети лица.
 • Процесуално представителство.
 • Иницииране на съдебни производства.
 • Събиране на вземания.
 • Ревизия и инвентаризация на текущи производства.

Договореното възнаграждение за всеки отделен клиент се определя индивидуално съобразно нуждите му и спецификата на извършената от него дейност.

Когато се запознаем с конкретната дейност на клиента, ние предлагаме възможно най-изгодния пакет от услуги. Включително, ако се сключи абонамент за дадена сума при конкретно определен обем от работа, ние предоставяме възможността да се редуцира броя на едни услуги за сметка на други, за да се вместите в цената на абонамента.

В зависимост от обема на възложеното и срока на съответния абонамент ние можем да ви предоставим конкурентни условия, които да обслужат изцяло правните нужди на дружеството Ви.

При избор на тримесечен абонамент първоначалната консултация на дружеството ще се приспадне към цената, определена за тримесечието.

II Модул „счетоводство“ и ТРЗ Личен състав

Първоначална консултация (ревизия на счетоводна политика на дружеството)

Счетоводство, което включва:

 • организиране на счетоводната отчетност на дружеството съгласно нуждите на клиента;
 • обработване на: покупни и продажни фактури за месеца; всички документи, свързани с дейността на дружествата; извлеченията от банковите сметки на дружеството; отчетите от касовите апарати на дружеството; документи за командировка; обработка на други документи, касаещи текущата дейност на дружеството /договори за наем, договори за юридически услуги, нотариални такси и др./;
 • изготвяне на дневници за покупките, продажбите и справка-декларация, съгласно ЗДДС, както и на ежемесечна справка за приходите и разходите, за всички значими задължения, вземания и парични наличности в дружеството;

ТРЗ и личен състав, което включва изготвяне на:

 • платежни ведомости
 • платежни нареждания за осигурителните вноски и ДОД;
 • декларация 1 и декларация 6 и подаването им в НАП;

III Модул „бизнес консултации“ /вкл. данъчни и одит/

 • Извършване на одит с цел консултиране по въпроси на оперативната дейност. Одитът включва оценка на съществуващата среда, процеси и дейност за вътрешен контрол. На основата на този преглед се изработват препоръки с цел подобряване на цялостната система за контрол.
 • Финансов анализ и дю дилиджънс
 • Икономически анализи и прогнози
 • Методи за определяне на себестойност
 • Консултации във връзка с подбора и използването на най-подходящият за съответната икономическа дейност счетоводен софтуеър.
 • Обучение и оцeнка на счетоводния персонал.
 • Консултации във връзка с изготвяне и прилагане на подходяща счетоводна политика.
 • Консултации във връзка с всички приложими данъчни закони / ЗКПО, ЗДДФЛ, ЗДДС, ЗМДТ и др/.
 • Данъчен анализ по въпроси, свързани с бизнескомбинации.
 • Оптимизиране на данъчната политика.
 • Превантивен данъчен одит.

IV Модул „Маркетинг“

Поддръжка на социални мрежи:

 • Изготвяне на стратегии за поддръжка на страници във Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn и ВКонтакте.
 • Ежедневно публикуване на подбрани от нас публикации, съобразени с изискванията на съответните мрежи.

Копирайтинг услуги:

 • Изготвяне на статии за сайт или блог;
 • Описания на продукти
 • Създаване на цялостно съдържание за уебсайт
 • Писане на PR материали и SEO текстове (оптимизирани за google търсене)